İnternet sitemizi ziyaretiniz ve hizmetlerimizden faydalanmanız sebebiyle elde ettiğimiz kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. İnternet sitemizi ziyaret etmek ve sitemizde sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu Gizlilik Sözleşmesinde belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

A.Kişisel Verilerin Toplanma, işlenme Yöntemi ve Diğer Şartlar:

6698 sayılı KVKK uyarınca, paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, belirli bir amaçla sınırlı ve ölçülü olmak üzere işlenebilecektir. internet sitemizdeki iletişim formlarını kullanan ziyaretçilerden hizmetin etkinliğini sağlayabilmek için sınırlı kişisel bilgi istenmektedir. Ziyaretçiler internet sitemize yorum bıraktığında yorum formunda gösterilen verileri ve ayrıca istenmeyen yorum tespitine yardımcı olmak için ziyaretçinin IP adresi ve tarayıcı bilgisi metnini de toplarız. E-posta adresinizden oluşturulmuş anonimleştirilmiş bir metin (hash olarak da adlandırılır) Gravatar hizmetine, servisi kullanıp kullanmadığınızı görmek için, sağlanabilir. Gravatar servisinin gizlilik politikası şu adrestedir: https://automattic.com/privacy/. Yorumunuzun onaylanmasından sonra profil resminiz yorumunuzla birlikte herkese görünür. Kurmak üzere olduğunuz cihaz üzerinden ortam verileri, kullanım alışkanlıkları, yaklaşık konum bilgisi gibi genel veriler toplanmaktadır.Toplanan bu kişisel veriler, Cihaz performansını arttırmak için istatistik elde etmek ve daha uygun servis hizmeti vermek için kullanılmaktadır.Kullanıcı kişisel verilerin kendisine ait olduğunu, kendisine ait olmayan bir bilgiyi paylaşmayacağını, paylaşması halinde doğabilecek anlaşmazlık veya zarardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. Kullanıcı tarafından bir başkasına ait kişisel verinin işlenmesinden doğan sorumluluk Kullanıcıya ait olup, Kullanıcı tarafından Veri Sahibinin rızasının alındığı varsayılır. İnternet sitemize çeşitli sosyal medya eklentileri entegre edilmiştir. Entegre edilmiş sosyal medya butonlarından birine tıklandığında Kullanıcı verilerinden bazıları sosyal medya sağlayıcılarla paylaşılır. Aynı anda sosyal medya hesabında Kullanıcının oturumu açıksa veya sosyal medya çerezleri Kullanıcının tarayıcısında kayıtlıysa, sosyal medya sağlayıcı web sitemizdeki ya da mobil uygulamamızdaki ziyareti tanıyabilir ve Kullanıcının sosyal medya profilinde bu aktiviteleri gösterebilir. Onay verilmiş çerez uygulamaları ile sınırlı sayıda bir grup verinizi (bağlanılan yer, IP numarası, ziyaret edilen sayfalar gibi) işliyoruz. Toplanan bu kişisel veriler Kullanıcı verileri Kullanıcının tercihleri, profilleri, beklentileri gibi değişik kriterler açısından analiz edilmesinde değerlendirilebilir. Kullanıcı memnuniyetini ve deneyimini artırmak için internet sitesindeki gezinti seyri, hareket ve tercihlerini analiz edilebilir. çerez Politikaları için detaylı bilgiye internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

B.Kişisel Verilerinizin işlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri

Paylaştığınız kişisel veriler, internet sitemizde hizmet verdiğimiz kullanıcıların başvuru ve taleplerinin en kısa sürede doğru olarak karşılanması ve yönetilmesi, ve kullanıcı memnuniyetinin sağlanması, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda yasal ve yetkili mercilerden talep edilmesi halinde bilgi verebilmek için; ziyaretçilerimize internet sitemizde kapsamlı ve verimli iletişim ortamının sağlanması, internet sitesinin etkin yönetilmesi için ziyaretçi alışkanlıklarının, tercihlerinin analiz edilmesi amaçlarına uygun olarak işlenmektedir.

C.Kişisel Verilerin Aktarılması:

internet sitesinde gezinti ve yer alan formlar aracılığı ile toplanan veriler, KVKK usul ve esaslarına uygun bünyemizde tutulmakta, ilgili kişinin bilgisi ve talebi dışında, yasal ve yetkili merciler hariç olmak üzere 3.kişilerle paylaşılmamakta, ticari amaçla kullanmamakta ve satılmamaktadır. Kullanıcıya ait kişisel veriler ve internet sitemizde gezinme bilgileri mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere yasal veya idari olarak bildirim veya veri verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

D.Kişisel Verilerin Saklanması, Silinmesi, Anonimleştirilmesi:

internet sitemizdeki formlar aracılığı ile işlenen Kullanıcı bilgileri, yasal süresi kadar ya da gereği kadar tutulur. Saklanmasına gerek kalmayan veya yasal olarak saklanma süresi sona eren kişisel veri silinir veya anonimleştirilir.

E- Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

işlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

F.Kişisel Veri Bilgi Talep Formunun Veri Sorumlusuna iletilmesi:

Kişisel Veri Sahibi, KVKK’nın 11. maddesi gereği, talep ve başvuruları Veri Sorumlusunun adresine bizzat başvurarak veya noter kanalıyla göndererek Veri Sorumlusuna iletebilir. Talebiniz tarafımızca, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak yahut Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret mukabilinde sonuçlandıracaktır. Başvurunun Veri Sorumlusunun hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret iade edilir.